ELLESTED KVINDEFORSORGSHJEM 

EKF er et forsorgshjem og herberg i henhold til servicelovens § 110, der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
EKF er normeret med 8 fleksible § 110 pladser.


FORMÅL MED YDELSEN

Et ophold på EKF har til formål at hjælpe kvinderne ud af hjemløshed samt, at den enkelte kvinde opnår størst mulig selvstændighed i eget liv. Det tilstræbes at styrke kvindernes erkendelse af fysiske, kognitive og sociale ressourcer og udfordringer.

VISION

På EKF er visionen: ” kvinden først”, hvilket danner basis for en anerkendende kommunikation og individuel tilgang til hver enkelt kvinde og hendes ønsker, og behov. Derved dannes et grundlag for at kunne yde den bedst mulige støtte, så kvinden kan tage ansvar for eget liv og fremtid.

VÆRDIER

Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og professionalisme.
Værdierne danner grundlag for tilgangen i det daglige arbejde og ses i samværet med kvinden. Med udgangspunkt i kvindens ønsker og behov skabes forudsætninger for, at kvinden kan træffe reelle valg ud fra egne ressourcer og dermed tage ansvar for eget liv.

FAGLIGE TILGANGE

Rammerne der arbejdes ud fra indebærer bl.a.

 • Anerkendende tilgang
 • Empowerment tilgang
 • Housing First
 • Narrativ tilgang
 • Relations pædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
METODER
Strukturerede samtaler såvel som forsorgsscreening og sundhedsredning er grundlaget for at støtte Kvinderne i at tage ansvar for eget liv og blive i stand til at vende problemer og begrænsninger til muligheder og udfordringer. Kvinderne støttes til selv at finde løsninger til håndtering af problemstillingerne.

Træning i sociale færdigheder er medvirkende til gøre hverdagen forudsigelig og genkendelig for kvinderne, hvis liv bl.a. har været præget af kaos. Der er fokus på relationerne mellem kvinderne og personalet, men også kvinderne imellem. Kvinderne skal tilbydes aktiviteter og beskæftigelse, så de kan etablere en indholdsrig hverdag og udnytte og styrke deres kompetencer. Der er mulighed for social træning i flere sammenhænge bl.a. ved fælles kaffe og spisepauser m.m.
OPHOLDSPLAN
Opholdsplanen udarbejdes i samarbejde med kvinden som led i den udredning og afklaring, der er nødvendig for at opsætte et fælles mål. Opholdsplanen beskriver bla. optagelsesårsagen, social anamnese, helbredsproblemer, offentligt netværk, og ikke
mindst en foreløbig beskrivelse af kvindens støttebehov og fremtidsplaner.
Opholdsplanen danner ofte grundlaget for et mere formelt samarbejde med kommen, og
kan evt. inddrages i udarbejdelsen af kvindens § 141-handleplan.
HJÆLP TIL KONTAKT TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE NETVÆRK:
Hvis kvinden har behov, og ønske om kontakt til offentlige myndigheder tilbydes socialfaglig støtte til opfølgning af aftaler og møder.
Kvinden støttes i at (gen)etablere kontakt til familie eller øvrigt netværk.
EKF tillader at der medbringes kæledyr.
PERSONALESAMMENSÆTNING
EKF har en tværfaglig sammensætning socialfaglige personaler. Der er ligeledes tilknyttet servicefunktion og administrativt personale.
Den daglige normering er organiseret med 2 døgnpersonaler i alle vagter.
Derudover er kok, handy man og administrativt personale til rådighed i dagtimerne.
EKF tilbyder:
 • Døgndækket omsorg og pleje med personale, som er uddannet til at håndtere komplekse situationer. Ved indskrivning igangsætter personalet en aktiv tværfaglig indsats som kan indebære døgnovervågning de første dage.
 • Der tilbydes NADA.
 • Sundhed, kost og motion: Under opholdet støttes kvinderne i at deltage i måltiderne, og de tilbydes vejledning i ernæring.
 • EKF råder over et motionsrum samt udendørsarealer, som giver mulighed for motion.
 • Lægeligt samarbejde:

Nødvendig medicin og medicinsk behandling tilrettelægges sammen med egen læge eller

andre lægefaglige samarbejdspartnere.

Kvindens helbredstilstand screenes, og både den fysiske og mentale tilstand er i fokus under hele forløbet.

BESKÆFTIGELSE
Så snart kvinden er i stand til det, afholdes en samtale, hvor kontaktpersonen sammen med kvinden laver aftaler om kvindens deltagelse i beskæftigelse eller aktiviteter, der kan medvirke til at etablere en sammenhængende hverdag under opholdet.
Formålet med beskæftigelsestilbuddet er at etablere en døgnrytme indeholdende arbejde og fritid. Kvinden og kontaktperson afklarer, hvilke muligheder den enkelte kvinde har for at deltage i beskæftigelse under opholdet. Afhængig af den enkelte kvindes fysiske og psykiske ressourcer, ønsker og muligheder udarbejdes en beskæftigelsesaftale.
Beskæftigelsestilbud omfatter:
Rengøring og køkkenarbejde
Fritidsaktiviteter omfatter motionsrum, gåture, tv-stue og spil.
Kvinden opfordres og motiveres til at deltage og gøre brug af disse muligheder.
EGENBETALING
Under opholdet betaler kvinderne ikke for kost. Evt. betaling for logi opkræves af kvindernes kommune.
KONTAKT

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

RING NU: 51 15 65 66

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. 

Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.  Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.
FÅ 

HJÆLP 

NU
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram