VÆRDIGRUNDLAG

Vores værdier, som er samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed, afspejles i vores konkrete handlinger i relation til arbejdet med de kvinder og børn, som kommer til os. Vi er overbeviste om, at de voldsudsatte kvinder, som kommer på Ellested Kvindekrisecenter, har et ønske og en intention om at ændre en utilfredsstillende livssituation.

Det er vores vision, at kvinder og børn, der har haft ophold på Ellested Kvindekrisecenter, fremadrettet vil leve et liv uden vold i deres nære relationer. Ved at skabe trygge rammer for kvinderne og børnene samt støtte dem i at få fokus på eget værd og egen handlekraft, tror vi på, at vi nærmer os visionens fordring.

Vi ønsker et tæt samarbejde med den enkelte kommune omkring udvikling af fleksible løsninger for den voldsudsatte kvinde og hendes evt. børn. Rammen og indholdet for de fleksible løsninger vil typisk være defineret med udgangspunkt i kvindens opholdsplan og optimalt set kombineret med den kommunale handleplan i de tilfælde, hvor en sådan forelægger.

Når en voldsudsat kvinde får ophold på Ellested Kvindekrisecenter, vil kvindens hjemkommune blive kontaktet hurtigst muligt og senest tre dage efter indskrivningen, (jf. Lov om social service § 109, stk. 4) med information om, at kvinden og eventuelle børn er flyttet ind.

Ellested Kvindekrisecenter lægger vægt på at indgå i et tæt samarbejde med andre fagpersoner med henblik på at sikre en helhedsorienteret løsning for kvinden og børnene. Vi vil hjælpe med at skaffe ny bolig, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, hjælp til fritidsaktiviteter mm.

Vi hjælper, hvis kvinden ønsker at flytte til en ny kommune, med jobstøtte, rådgivning om sundhed og om nyt dagtilbud samt støtte i forhold til samarbejdet med de sociale myndigheder. Efter tiden på krisecenteret starter en ny hverdag – en hverdag hvor ansvaret for sikkerhed, skole og dagtilbud, fritidsliv, relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder kan virke uoverskueligt.

Ved at vi kan tilbyde kvinden et efterværn – en personlig livlinje tilbage til krisecenteret – kan overgangen blive mindre kaotisk og mere overskuelig.

Kvinden kan trække på støtte ift. rådgivning, og hvis der er behov for en bisidder i vigtige samtaler. Vi lægger vægt på at modtage kvinder og børn i en varm, rummelig og tillidsvækkende atmosfære og i indbydende fysiske rammer.
Anerkendelse er et nøgleord, og vi bestræber os på at have en respektfuld og ikke-bebrejdende tilgang til de kvinder og børn, som har fundet vej til os. Vi arbejder med at bearbejde effekterne af vold.

Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv.

Under opholdet arbejder vi med at tydeliggøre og understøtte den viden og de ressourcer og færdigheder, som de allerede har med sig. Formålet er blandt andet at mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse. Alle har brug for at føle, at de er holdt af, når de synes, de fortjener det mindst.

Vigtigst i hele tankegangen er, at alle rundt om kvinden og barnet, socialrådgiver, pædagoger, frivillige, lærere og andre relevante personer, deltager i det samme fælles hele og taler sammen, for at stå sammen om kerneopgaven.
Ved at lede efter og fokusere på det, der virker, og gøre mere af det, skabes værdsættelsen og selvværdet som nødvendige forudsætninger i al forandring, udvikling, trivsel og indlæring.
”HVIS IKKE AT VI BEVIDST PRØVER AT BYGGE HINANDEN OP,BRYDER VI UBEVIDST HINANDEN NED”.
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram